LNSO VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI
 • sagatavot un darīt pieejamus sabiedrībai kvalitatīvus un daudzveidīgus profesionālās simfoniskās mūzikas koncertus;
 • iestudēt latviešu komponistu darbus;
 • veicināt jaunradi latviešu simfoniskās mūzikas jomā;
 • popularizēt simfonisko mūziku Latvijā un ārvalstīs.

LNSO vidēja termiņa darbības stratēģija 2019-2022

LNSO plānotie un sasniegtie finanšu rādītāji 2016.-2018.g.


 INFORMĀCIJA PAR SAŅEMTO VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMU
 • Pārskats – LNSO darbības finansējuma avoti no 2016.-2018.g.
 • 2015. gada 15. janvāra līgums Nr. 5.1-11-15 “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”
 • 2015. gada 20. aprīļa Vienošanās Nr.5.1.-11-99 pie 2015. gada 15. janvāra līguma Nr. 5.1-11-15 “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”
 • 2015. gada 13. maija Vienošanās Nr.5.1.-11-114 pie 2015. gada 15. janvāra līguma Nr. 5.1-11-15 “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”
 • 2015. gada 9. oktobra Vienošanās Nr.5.1.-11-233 pie 2015. gada 15. janvāra līguma Nr. 5.1-11-15 “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”
 • 2015. gada 25. novembra Vienošanās Nr. 5.1.-11-261 pie 2015. gada 15. janvāra līguma Nr. 5.1-11-15 “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”
LNSO veiktie nodokļu maksājumi 2016.-2018.g.

KAPITĀLSABIEDRĪBAS PĀRSKATI
Gada pārskats  par 2018. gadu
Gada pārskats uz 2018. gada 30. septembri
Gada pārskats uz 2018. gada 30. jūniju
Gada pārskats uz 2018. gada 31. martu
Gada pārskats par 2017. gadu
Gada pārskats uz 2017. gada 30. septembri
Gada pārskats  uz 2017. gada 30. jūniju
Gada pārskats uz 2017. gada 1. jūniju
Gada pārskats par 2016. gadu
2015.gada pārskats
Revidenta ziņojums par 2018. gadu
Revidentu zinojums par 2017. gadu
Revidentu zinojums par 2016. gadu
Lēmums “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2016. gada pārskatu”
Lēmums “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2015. gada pārskatu”

Revidentu zinojums

 

Gada pārskats par 2014. gadu

Lēmums “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2014. gada pārskatu”

Revidentu ziņojums

Created by Readiris, Copyright IRIS 2010


LNSO ORGANIZATORISKĀ un VALDES LOCEKLES I. LŪKINAS PILNVARU TERMIŅI

Struktūra

LNSO statūti

LNSO Valdes locekles Indras Lūkinas pilnvaru termiņi:

06.09.2013.- 05.09.2016.

06.09.2016.- 05.09.2021.

Valdes locekles Indras Lūkinas CV.


INFORMĀCIJA PAR LNSO SAŅEMTAJIEM ZIEDOJUMIEM

2015. gadā LNSO nav saņēmis ziedojumus

2016. gadā saņemtie ziedojumi

2017. gadā LNSO nav saņēmis ziedojumus

2018. gadā LNSO nav saņēmis ziedojumus


INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMIEM

Informācija par iepirkumiem tiek publicēta šeit: http://www.lnso.lv/iepirkumi


LNSO KOMERCDARBĪBAS VEIDI (NACE KLASIFIKATORS):

 1. Mākslinieku darbība (90.01);
 2. Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);
 3. Kultūras iestāžu darbība (90.04);
 4. Izklaides un atpūtas darbība (93.2);
 5. Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03);
 6. Grāmatu izdošana (58.11);
 7. Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14);
 8. Citi izdevējdarbības veidi (58.19);
 9. Skaņu ierakstu producēšana (59.20);
 10. Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.6).

 


INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 41 daļā noteiktajām prasībām valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” (turpmāk – LNSO) publicē datus par darbiniekiem noteikto atalgojumu sadalījumu pa amatiem un atlīdzības noteikšanas kritērijiem.

Darba samaksa darbiniekiem LNSO tiek maksāta atbilstoši likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”, Darba likuma un LNSO darba koplīguma un kārtību, kādā LNSO tiek noteikta darbinieku darba samaksa un sociālās garantijas, normām.

LNSO darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku, LNSO valde, atbilstoši LNSO finansiālajām iespējām, ar apstiprinātu štatu sarakstu nosaka katrai amata vietai atbilstošu mēneša darba algas līmeni, ņemot vērā šādus kritērijus:

 • darbinieka profesionālā kvalifikācija un darba pieredze;
 • veicamā darba saturs un atbildība;
 • atalgojuma apmērs salīdzinājumā ar radniecīgas amatu saimes atalgojumu darba tirgū;
 • darba kvalitāte un darba rezultāti.

Štatu sarakstā noteikto darba algas apmēru sadalījums pa amatu grupām pirms nodokļu nomaksas:

Darba algu sadalījums pa amatu grupām
* LNSO darbiniekiem, kuriem noteikta minimālā darba alga, tā tiek palielināta vienlaicīgi ar valstī noteiktā minimuma paaugstinājumu.